Očakávané uverejnenie nových pravidiel golfu

Najvyššie autority vo svete golfu R&A a USGA uverejnili dlho očakávané znenie nových pravidiel, ktoré budú platiť od 1. januára 2019. R&A a USGA dokončili tento mesiac znenie nových pravidiel golfu po rozsiahlom prieskume, ktorý zahŕňal širokospektrálny záber spätných väzieb na navrhované zmeny od golfovej komunity po celom svete. Golfisti majú teraz prístup k týmto pravidlám na https://www.rules.golf alebo http://www.usga.org/rules-hub.html

Modernizácia pravidiel sa začala v roku 2012 a impulzom k tomu bolo, aby im hráči rozumeli a ľahšie aplikovali. Tiež, aby sa hra stala viac atraktívna a dosiahnuteľná pre nových záujemcov.

Najvýznamnejšie prijaté zmeny na základe spätnej väzby od golfistov z celého sveta sú:

  • Postup pri spúšťaní lopty – napríklad pri čerpaní úľavy (od pôdy v abnormálnom stave) bude hráč spúšťať loptu z výšky kolien, čo bude zabezpečovať konzistenciu a jednoduchosť celého procesu spúšťania,
  • Meranie pri čerpaní úľavy – hráč si bude vymeriavať priestor pre úľavu najdlhšou palicou vo svojom bagu (okrem patra) tak, aby odmeral veľkosť priestoru na jednu alebo dve dĺžky palice,
  • Zrušenie trestu za dvojitý úder – bol zrušený trest za náhodný dvojitý úder lopty. Hráč bude jednoducho rátať iba ten jeden úder, ktorým zahrá loptu,
  • Stratená lopta alebo lopta mimo ihriska: alternatíva stratenej rany a vzdialenosti; možnosť nového miestneho pravidla, ktoré bude k dispozícii od 1. januára 2019, ponúkne súťažným výborom dovoliť hráčom voľbu spustiť loptu v blízkosti miesta, kde bola stratená, alebo mimo ihriska (vrátane najbližšej ferveje) s trestom dvoch rán. Toto cieli najmä na súťaže na klubovej úrovni, kde sa často vyskytujú negatívne dopady pomalého tempa hry, keď hráč musí ísť naspäť podľa pravidla o strate rany a vzdialenosti.

David Rickman, výkonný riaditeľ R&A zodpovedný za riadenie povedal: „Sme potešení, že môžeme predstaviť nové pravidlá golfu po dlhom a doširoka robenom prieskume, ktorý zahŕňal názory golfistov, odborníkov na pravidlá a ďalších ľudí spojených s golfom na celom svete. Veríme, že nové pravidlá budú bližšie hráčom a budú ľahšie zrozumiteľné a aplikovateľné pre všetkých, ktorí si užívajú túto krásnu hru.“

Hlavné zmeny predstavené v roku 2017, ktoré boli zapracované do modernizovaných pravidiel zahrňujú:

  • Vynechanie či zredukovanie trestu za pohyb lopty – nebude sa trestať náhodný pohyb lopty na gríne alebo pri hľadaní lopty, hráč nebude zodpovedný za pohnutie lopty, ak nie je prakticky isté, že tak urobil,
  • Uvoľnenie pravidiel na gríne – naďalej sa už nebude trestať, keď lopta odohraná z grínu trafí neobsluhovanú vlajku v jamke, hráči budú môcť patovať beztrestne s vlajkou v jamke. Po novom budú hráči môcť tiež opraviť na gríne stopy po klincoch z topánok a iné poškodenia grínu topánkami a zverou. Dotknutie sa dráhy patu bude tiež beztrestné,
  • Uvoľnenie pravidiel pre trestné oblasti (dnes známe ako vodné prekážky) – červeno a žlto značené trestné oblasti budú môcť značiť aj oblasti ako púšť, džungľu, lávové pole, atď. V trestných oblastiach bude beztrestné odstránenie voľného prírodného predmetu a tiež dotknutie sa vody alebo pôdy,
  • Uvoľnenie pravidiel v pieskovej prekážke – bude možné odstraňovať voľné prírodné predmety, bude beztrestné dotknutie sa piesku palicou alebo rukou. Zákaz založiť v piesku ostáva, aby bola dodržaná obťažnosť hry z piesku. Zároveň je nové pravidlo, pre nehrateľnú loptu, hráč bude môcť spustiť loptu mimo banker s trestom dvoch rán,
  • Spoľahnutie sa na hráčovu integritu – v prípade odhadovania a merania miesta, bodu, línie, vzdialenosti alebo oblasti podľa hráčovho najlepšieho svedomia, bude jeho postup rešpektovaný, aj keď sa následne ukáže, že chyboval. Hráč nebude povinný hlásiť zámer zodvihnúť loptu za účelom jej identifikácie alebo posúdenia, či je lopta poškodená,
  • Podpora tempa hry – čas dovolený na hľadanie lopty sa skráti z 5 na 3 minúty. Bude sa aplikovať tzv. Ready golf, čo znamená, „kto je pripravený, ten hrá.“ Bez ohľadu na to, kto je ďalej od grínu. V hre na rany bude odporúčaný časový limit na odohranie rany 40 sekúnd.

Nové pravidlá golfu budú preložené v základnej textovej podobe do viac ako 30 jazykov. Budú dostupné v tlačenej aj digitálnej podobe. Najmä v mobilných aplikáciách R&A a USGA.

Tri dôležité publikácie, ktoré budú pomáhať hráčom aj rozhodcom a poskytnú interpretáciu a postupy, ako aplikovať nové pravidlá, budú distribuované od septembra 2018. Slovenský preklad aktuálne zabezpečuje Slovenská golfová asociácia.

Tieto publikácie sú:

Hráčska edícia

Skrátená, jednoduchšia forma pravidiel. Používa kratšie vety, všeobecne užívané frázy a diagramy. Písaná bude v druhej osobe jednotného čísla a má byť základnou publikáciu pre hráčov.

Pravidlá golfu

Edícia pravidiel v plnom znení a rozsahu bude písaná v tretej osobe a bude zahŕňať ilustrácie.

Oficiálny sprievodca pravidlami golfu

Tento sprievodca nahradí Rozhodnutia o golfových pravidlách. Bude určený predovšetkým rozhodcom a súťažným výborom ako aj organizátorom. Bude obsahovať výklad pravidiel, odporúčané postupy (miestne pravidlá a podmienky súťaže) a modifikované pravidlá golfu pre hráčov s telesným postihnutím.

Na stránkach R&A a USGA (https://www.rules.golf alebo http://www.usga.org/rules-hub.html) je viac ako 30 inštruktážnych videí, ktoré vysvetľujú pravidlové novinky. Ďalšie výučbové materiály budú zverejnené v septembri 2018.

Radi by sme pripomenuli všetkým hráčom, že pravidlá golfu z roku 2016 sú stále platné až do konca roka 2018. Pravidlá Amatérskeho štatútu a Pravidlá štandardov vybavenia neboli súčasťou revízneho procesu.

Kamil Balga, generálny sekretár SKGA

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER