Pravidlá golfu prešli opäť niekoľkými zmenami, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2023. V porovnaní s rokom 2019 ide skôr o menšie zmeny a v menšom počte. Po prvý krát boli upravené pravidlá pre hráčov so zdravotným postihnutím plne začlenené do pravidiel hry bez toho, aby bolo potrebné prijímať miestne pravidlo.
Pravidlá budú dostupné najmä v elektronickej podobe a bude uľahčený prístup ku digitálnym a mobilným aplikáciám s pravidlami, čo výrazne zníži  výrobu a distribúciu tlačených kníh.
Anglická verzia Pravidiel golfu je rodovo neutrálna, vzhľadom na špecifiká slovenského jazyka však bude v preklade naďalej používané označenie „hráč, hráči“, ktoré zahŕňa všetky pohlavia.
Medzi kľúčové zmeny v pravidlách patria:
  • Úpravy pre hráčov so zdravotným postihnutím: Úpravy pravidiel pre hráčov so zdravotným postihnutím sa stali súčasťou pravidiel a sú účinné pre všetkých hráčov, ktorí patria do kategórií, na ktoré sa vzťahuje pravidlo 25.
  • Využitie HCP indexu v hre na rany: S pokračujúcim rastom digitálneho bodovania po prijatí Svetového hendikepového systému už hráči nemusia preukazovať svoj hendikep na svojej výsledkovej karte v hre na rany. Výbor bude zodpovedný za výpočet tzv. hendikepových úderov hráča v súťaži a ich použitie na výpočet čistého skóre.
  • Palica poškodená počas kola: Pravidlo bolo zmenené a doplnené tak, aby umožňovalo hráčovi nahradiť palicu, ktorá bola poškodená počas kola, za predpokladu, že ju hráč nepoškodil úmyselne, v hneve.
  • Lopta pohnutá prírodnými silami: Nová výnimka stanovuje, že ak sa lopta, ktorá bola v pokoji po spustení, umiestnení alebo opätovnom umiestnení dostane pôsobením prírodných síl do inej zóny ihriska, alebo mimo hraníc ihriska, musí byť umiestnená na pôvodné miesto.
  • Postup pri spustení lopty na línii dozadu: Pri spustení lopty na línii dozadu, hráč teraz spustí loptu na líniu a lopta musí zostať v pokoji v rámci priestoru jednej dĺžky palice, od miesta kde sa dotkla zeme (aj smerom dopredu).
V priebehu zimy 2022/23 pre Vás pripravujeme sériu školení, kde sa o pravidlách golfu, o nových zmenách, plus ďalších, ktoré vstúpili do platnosti počas posledných 4 rokov dozviete viac.
Pripravujeme tiež preklad novej verzie pravidiel a jej zverejnenie v elektronickej forme, vrátane celosvetovo známej aplikácie R&A, ktorá bude obsahovať slovenskú jazykovú mutáciu.


Rastislav Michalák, predseda ŠTK SKGA