Slovenská golfová asociácia pripravila  v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu kurz trénerov I. kvalifikačného stupňa a inštruktorov športu I. kvalifikačného stupňa v golfe.

Bližšie informácie o kurze nájdete nižšie.

Tréner

Spolu 80 hodín rozdelených do 4 víkendov:

– 20 hodín všeobecná časť

– 60 hodín špecializácia (20 hodín teória, 40 hodín prax)

Inštruktor športu

Spolu 60 hodín rozdelených do 3 víkendov:

– 20 hodín všeobecná časť

– 40 hodín špecializácia (20 hodín teória, 20 hodín prax)

Termíny: 

– 8.3. od 14:00 do 20:00, 9.3. od 9:00 do 19:00, 10.3. od 9:00 do 15:00

FTVŠ a GAC  (Inštruktor a Tréner spolu) Všeobecná časť

 

– 22.3. od 14:00 do 20:00, 23.3. od 9:00 do 19:00, 24.3. od 9:00 do 15:00

Golfový klub Hrubá Borša (Inštruktor a Tréner spolu) Špecializácia (teória a prax)

 

– 5.4. od 14:00 do 20:00, 6.4. od 9:00 do 19:00, 7.4. od 9:00 do 15:00

Golfový klub Hrubá Borša (Inštruktor a Tréner spolu) Špecializácia (teória a prax)

 

– 26.4. od 14:00 do 20:00, 27.4. od 9:00 do 19:00, 28.4. od 9:00 do 15:00

Golfový klub Hrubá Borša (Tréner) Špecializácia (teória a prax)

 

Minimálny počet účastníkov je 10.

SKGA si ponecháva právo na zmenu termínu s ohľadom na klimatické podmienky.

Podrobný rozvrh bude účastníkom doručený  v predstihu jednotlivých kurzov.

Poplatok za kurz:

Tréner I. kvalifikačného stupňa:                     390,- eur na osobu

Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa:   290,- eur na osobu

Prihlasovanie na: skga@skga.sk

Uzávierka prihlášok je 22.2.2019.

 

Vzdelávanie - poskytovanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa

 

Absolvovanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa je jednou z podmienok pre získanie licencie na výkon činnosti trénera v golfe. Rozsah oprávnení trénera definuje Smernica Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu. Bez platnej licencie SKGA nie je možné vykonávať činnosť trénera.

Podmienkou pre prijatie uchádzača je:

  1. Uchádzač v deň prijatia prihlášky dosiahol vek najmenej 18 rokov;

  2. Uchádzač v deň prijatia prihlášky má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie;

  3. Uchádzač v deň prijatia prihlášky dosiahol hráčsku výkonnosť na úrovni hendikepu podľa Hendikepového systému Európskej golfovej asociácie s hodnotou 13,4 alebo nižšou.


 

Podmienkou pre získanie odbornej spôsobilosti je (1) absolvovanie výučby všeobecnej časti v rozsahu 20 hodín, (2) absolvovanie výučby špeciálnej časti v rozsahu 60 hodín, (3) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci, (4) úspešné absolvovanie skúšky zo všeobecnej časti, (5) úspešné absolvovanie skúšky zo špeciálnej časti.

 

Skúška zo všeobecnej časti pozostáva z písomného testu. Skúška zo špeciálnej časti pozostáva z písomného testu a testu praktickej schopnosti a zručnosti.

 

Podmienkou pre účasť na skúške zo špeciálnej časti je dosiahnutie hráčskej výkonnosti v golfe na úrovni hendikepu podľa Hendikepového systému Európskej golfovej asociácie  s hodnotou 11,4 alebo nižšou.

V prípade, ak uchádzač nemôže absolvovať skúšky zo všeobecnej časti a /alebo špeciálnej časti v riadnom termíne spolu s ostatnými uchádzačmi v kurze, za vykonanie skúšky v individuálnom termíne je účtovaný osobitný poplatok nad rámec ceny kurzu, vo výške 120 eur.

 

Absolvovanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa neumožňuje uchádzačovi získať odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa.

Skúška zo všeobecnej časti a skúška zo špeciálnej časti musí byť vykonaná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia výučby špeciálnej časti.

 

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner a rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner, bol stanovený v súlade s vyhláškou č.110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe, ustanovenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. d)  zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vzdelávanie - poskytovanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa

 

Absolvovanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa je jednou z podmienok pre získanie licencie na výkon činnosti inštruktor športu v golfe. Rozsah oprávnení inštruktora športu definuje Smernica Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu. Bez platnej licencie SKGA nie je možné vykonávať činnosť inštruktora športu.

 

Podmienkou pre prijatie uchádzača je:

  1. Uchádzač v deň prijatia prihlášky dosiahol vek najmenej 18 rokov;

  2. Uchádzač v deň prijatia prihlášky má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie;

  3. Uchádzač v deň prijatia prihlášky dosiahol hráčsku výkonnosť v golfe na úrovni hendikepu podľa Hendikepového systému Európskej golfovej asociácie s hodnotou 20 alebo nižšou.


 

Podmienkou pre získanie odbornej spôsobilosti je (1) absolvovanie výučby všeobecnej časti v rozsahu 20 hodín, (2) absolvovanie výučby špeciálnej časti v rozsahu 40 hodín, (3) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci, (4) úspešné absolvovanie skúšky zo všeobecnej časti, (5) úspešné absolvovanie skúšky zo špeciálnej časti.

 

Skúška zo všeobecnej časti pozostáva z písomného testu. Skúška zo špeciálnej časti pozostáva z písomného testu a testu praktickej schopnosti a zručnosti.

 

Podmienkou pre účasť na skúške zo špeciálnej časti je dosiahnutie hráčskej výkonnosti v golfe na úrovni hendikepu podľa Hendikepového systému Európskej golfovej asociácie  s hodnotou 18 alebo nižšou.

V prípade, ak uchádzač nemôže absolvovať skúšky zo všeobecnej časti a /alebo špeciálnej časti v riadnom termíne spolu s ostatnými uchádzačmi v kurze, za vykonanie skúšky v individuálnom termíne je účtovaný osobitný poplatok nad rámec ceny kurzu, vo výške 120 eur.

Skúška zo všeobecnej časti a skúška zo špeciálnej časti musí byť vykonaná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia výučby špeciálnej časti.

 

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu a rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu, bol stanovený v súlade s vyhláškou č.110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe, ustanovenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. d)  zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.