PREDPISY SKGA

Predpisy SKGA

Podmienky pridelenia CTM 2021
Podmienky pridelenia podpory klubom pre spoluprácu so školami a materskými školami pre školský rok 2021-2022

Disciplinárny poriadok
Finančné podmienky pre organizovanie majstrovských súťaží SKGA
Hard card SKGA 2020

Kódex správania a postupy pri disciplinárnom priestupku na podujatiach SKGA
Manuál na usporiadanie majstrovských súťaží
Pravidlá Amatérskeho štatútu
Prihlasovanie na zahraničné turnaje cez SKGA
Príloha k manuálu na usporiadanie majstrovských súťaží SKGA
Smernica SKGA pre usporiadanie turnajov s úpravou HCP na serveri SKGA
Registračný poriadok
Smernica HCP 2020
OSVEDČENIE O UDELENÍ HCP S HODNOTOU HCP 54
OSVEDČENIE O ÚSPEŠNOM ABSOLVOVÁNÍ SKÚŠKY NA ZÍSKANIE HCP S HODNOTOU 54
Metodický pokyn k uplatňovaniu Smernice HCP
Smernica nominácie rozhodcov SKGA
Smernica normovacej komisie SKGA
Smernica pre činnosť ŠTK SKGA
Smernica Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu
Smernica SKGA o udeľovaní licencie na výkon činnosti športového rozhodcu
Smernica pre usporiadanie turnajov s úpravou HCP
Smernica WHS – nesúťažný výsledok
Smernica SKGA o poskytnutí príspevku na účel športu mládeže a príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov
Smernica o verejnom obstarávaní

Príloha č. 1 – finančné limity

Príloha č. 2 – požiadavka

Príloha č. 3 – výzva na predloženie ponuky

Príloha č. 4 – záznam prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

Smernica o obehu a kontrole účtovných dokladov a o podpisových oprávneniach

Smernica SKGA zápisnice

Pravidlá pre hendikepy 2020

Stanovy SKGA
Súťažný poriadok SKGA

Etiketa – otázky
Všeobecné otázky z pravidiel

Uznesenie prezídia SKGA č. 4 zo dňa 7.3.2018

Osoby  oprávnené na udeľovanie hcp 54
Osoby oprávnené na vykonanie skúšky na získanie hcp 54

 

 

 

 

 

 

 

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER