Golf a zdravie respektíve zdravotný stav hráčov

Nový Zákon o športe č.440/2015 prináša do našeho športu aj viacero konkrétnych zdravotníckych opatrení.

Tieto smerujú hlavne k prospechu a ochrane niektorých špeciálnych skupín športovcov, ktorých účasť na športovom súťažení vyžaduje omnoho väčšie nároky na ideálny stav organizmu. Pre nás sú to hlavne reprezentanti v golfe, ktorí sa zúčastňujú organizovaných súťaží nielen doma ale i v zahraničí. Ďalšou podstatnou novinkou je povinné  dodržiavanie antidopingových pravidiel stanovených v zákone, ktoré sú vlastne celosvetovým trendom a tým aj v rámci EU. Kvôli jasnosti problému uvádzam , resp. citujem priamo potrebné časti zákona, kde v úvode sú  stanovené a vysvetlené termíny ako -profesionálny, amatérsky, talentovaný a aktívny športovec.

Prvá hlava, par.5- uvedené odseky

(6) Pri vykonávaní športu môže byť športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou organizáciou, ku ktorej má príslušnosť, ak § 90 ods. 5 neustanovuje inak. Z monitorovania môžu byť vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti športovca. Záznamy z monitorovania uchováva športová organizácia, ku ktorej má športovec príslušnosť, najviac 12 rokov odo dňa ich vyhotovenia.

(7) Monitorovanie športovca podľa odseku 6 je možné iba na účely posudzovania športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia záznamov športovou organizáciou. Použitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami športovca a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a zaznamenávania športového výkonu športovca.

(8) Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť. Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.

(9) Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia; to neplatí, ak ide o zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.

Ako rehabilitačný lekár doporučujem, aby kluby sa v rámci svojich možností starali aj o zdravotný vývoj mladej golfovej generácie. Z pozorovaní môžem konštatovať, že tých patalogických postojov, nesprávneho držania chrbtice, pánve a  plochých nôh je pomerne dosť a to môže negatívne vplývať na samotný výkon jedinca. Pri neriešení týchto problémov budú mať aj samotní odborní tréneri pri výcviku dosť problémov a optimálne výsledky budú v nedohľadne.

Opatrenia proti negatívnym javom v športe rieši zo zákona novovzniknutá Agentúra z tohto zákona, par. 86, ôsma časť a jej činnosť je zameraná hlavne:

– plní úlohy Svetového antidopingového programu, spolupracuje v oblasti boja proti dopingu v športe najmä so Svetovou antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, medzinárodnými športovými organizáciami, národnými športovými zväzmi, Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijským výborom, vykonáva, organizuje a riadi dopingové kontroly,zabezpečuje analýzu vzoriek odobratých na účely dopingovej kontroly, oznamuje ministerstvu školstva zmeny v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, udeľuje športovcovi, ktorý nie je športovcom na medzinárodnej úrovni, výnimku na terapeutické použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód (ďalej len „terapeutická výnimka“), vedie národný register športovcov pre testovanie, v ktorom o športovcovi spracúva údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), g), i), j) a l), údaje podľa § 80 ods. 4 alebo ods. 5, telefónne číslo a jeho podobizeň,

Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel podľa odseku 3, a to počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťaži.

Doping sa zakazuje.

Porušeniami antidopingových pravidiel sa treba oboznámiť priamo v zákone.

A treba si uvedomiť, že kontrola u stanovených skupín športovcov môže byť vykonaná kedykoľvek a kdekoľvek. Tí ktorí užívajú lieky musia mať reálne potvrdenie od príslušného lekára, s tým že si aj preverí, či ten ktorý liek je v zozname zakázaných látok. Nie je potrebné aby sme sa porušovaním a nedodržiavaním antidopingových pravidiel dostávali do obrovských  problémov a trápnych situácií doma i vo svete. Takúto reklamu pre golf nepotrebujeme.

Autor: MUDr.V.Balogh, člen Prezídia SKGA

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER