Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, smernica SKGA

Vážení členovia SKGA, vážené športové kluby a asociácie, vážení hráči,

21.4.2020 v neskorých večerných hodinách bolo zverejnené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) viď nižšie, na základe ktorého sa od 22.4.2020 od 06:00h zákaz prevádzkovania telovýchovno-športových zariadení nevzťahuje na „vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva“.

Vychádzame zatiaľ z predpokladu, že môžeme vykonávať športovú činnosť mimo športových podujatí.

Na základe opatrenia ÚVZ prezídium SKGA schválilo smernicu o povinnostiach a usmerneniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, viď nižšie.

Smernica obsahuje povinnosti aj odporúčania. Povinnosti klubov sa vzťahujú na opatrenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Usmernenie potom obsahuje odporúčania pre kluby.

Súčasne však smernica ukladá aj povinnosti hráčom, pričom nedodržanie povinností (vrátane prevádzkových pokynov klubu) sa považuje za závažné disciplinárne previnenie.

Znenie opatrenia ÚVZ neuvádza žiadne obmedzenia maximálneho počtu hráčov v skupine. Prípadné obmedzenie na 2 alebo 3 hráčov v skupine preto ponechávame na rozhodnutí klubu, ktorý to uvedie v prevádzkových pokynoch.

Vychádzame z povinnosti mať ústa a nos zakryté aj pri športovej činnosti.

Nakoniec, vyplýva to aj z usmernenia ministra školstva pána Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka pre šport pána Ivana Husára.

V prípade, ak sa ukáže potreba smernicu zmeniť, bezodkladne pristúpime k takejto úprave.

Podľa výkladu SKGA je možné vykonávať aj trénerskú činnosť, nie je nám známa legislatívna prekážka, pre ktorú by v rámci športovej činnosti na vonkajšom športovisku nemohla byť takáto činnosť vykonávaná.

Všetky ostatné otázky a súvisiace technické problémy budeme riešiť za pochodu, nemáme inú možnosť…

Prajem veľa úspechov a v rámci možností úspešnú sezónu.

 

S pozdravom

Tomáš Stoklasa

prezident SKGA

 

Smernica SKGA COVID-19

Opatrenie ÚVZ  – otvorenie prevádzok režimové opatrenia Hlavného hygienika SR

 

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER