Smernica Trénersko-metodickej komisie SKGA

Dňa 14.01.2015 Prezídium SKGA prijalo Smernicu Trénersko-metodickej komisie.

Dňa 14.01.2015 Prezídium SKGA prijalo Smernicu TMK(Trénersko-metodickej komisie ), ktorou zosúladila zákon č. 288/1997 Zb. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 444/2008 o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky. Smernica TMK SKGA(Trénersko-metodickej komisie, viď. príloha ) takto zjednotila podmienky a predpoklady na získanie trénerskej kvalifikácie a kategorizáciu ako aj výkon trénerskej činnosti v Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov a trénerov v športe Slovenskej republiky a možnosť na ďalšie zvyšovanie kvalifikácie. Horeuvedenou smernicou TMK SKGA (Trénersko-metodickej komisie) pomohla Slovenská Golfová Asociácia svojim členom a členom golfových klubov získať prehľad o oprávnenosti ako aj výšku kvalifikácie trénerov golfu pôsobiacich na Slovensku. (Zoznam trénerov a ich kvalifikácia bude uverejnená na webovej stránke SKGA.)

JUDr. Alexander Medek-Predseda TMK-SKGA

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER